Tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacka służy:

  • zagwarantowaniu przestrzegania praw człowieka i obywatela;
  • utrzymaniu i krzewieniu demokracji; prawidłowości wymierzania sprawiedliwości;
  • ochronie wartości konstytucyjnych (np.: prawo do sądu);
  • ochronie praw procesowych;
  • ochronie zawodu adwokata oraz zagwarantowaniu możności prawidłowego wykonywania powinności zawodowych,
  • do wypełnienia których adwokaci są obligowani etycznie, ustawowo i zwyczajowo względem swoich klientów, wymiaru sprawiedliwości oraz państwa.

Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Obowiązuje także w przypadku zaprzestania i zawieszenia wykonywania zawodu. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 Pr Adw). Tajemnicą adwokacką objęte są wszelkie materiały znajdujące się w aktach adwokackich, w tym także wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Zakres przedmiotowy nie jest normatywnie ani czasowo ograniczony. Każda informacja włączona do akt adwokackich, może zostać objęta tajemnicą, a ochrona trwa nadal mimo zakończenia prowadzenia sprawy przez adwokata.

Tajemnica adwokacka chroni zarówno klienta, jak i każdą osobę, która dla dobra klienta współpracuje z adwokatem. Do tajemnicy adwokackiej dostęp mogą mieć także inne osoby współpracujące z adwokatem, zarówno na podstawie substytucji, jak i innego stosunku prawnego. Adwokat jest gwarantem przestrzegania przez personel pomocniczy tajemnicy zawodowej (§ 19 ust. 4 KodEtAdw). Spoczywa na nim obowiązek umownego zabezpieczenia przestrzegania tajemnicy przez personel pomocniczy. Obowiązek zachowania tajemnicy jest niezależny od woli klienta, bowiem klient nie jest dysponentem tajemnicy. Nawet w przypadku zwolnienia go z obowiązku zachowania tajemnicy przez klienta, adwokat będzie zobowiązany do poufności, o ile ujawnienie tajemnicy mogłoby szkodzić interesom klienta.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka Małgorzata Tyszka-Hebda, przy ul. Młynarskiej 1, 05-500 Piaseczno, wpisana do CEIDG, NIP: 5260022900. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. dla celów współpracy, w tym kontaktu telefonicznego i mailowego w celu ustalenia jej warunków, przekazania niezbędnych informacji oraz materiałów, jak również ustalenia terminów realizacji poszczególnych zleceń. Administrator danych nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania współpracy. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłoszenia odnośnie zdania poprzedniego należy składać na adres e-mail: biuro.mtyszkahebda@gmail.comW przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.